Ks § 210 Detaljplan för Hablingbo Stjups 1:27 m.fl. Vindkraftpark. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/5308
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 210
Detaljplan för Hablingbo Stjups 1:27 m.fl. Vindkraftpark. Utställning

Au § 167
- Stadsarkitektkontoret 2002-08-28 med förslag detaljplan
- (Kommunstyrelsen 2002-02-21, § 36 samråd)
Byggnadsnämnden har för granskning låtit ställa ut förslag till detaljplan för Hablingbo Stjups 1:27 m.fl. Planen ska möjliggöra etablering av 15 vindkraftverk. Exploateringsområdet ligger i ett skogsområde mellan Hablingbo samhälle och Alsviks fiskeläge och omfattar 300 ha. Marken tillhör de platser som föreslagits för vindkraftändamål i översiktsplanen. Av samrådsredogörelsen framgår vilka ändringar som gjorts med anledning av samrådet. Arbetsutskottet har föreslagit att planförslaget ska tillstyrkas.

Planförslaget föredrogs av stadsarkitekten Christine Edström.

Yrkande:

  • Bror Lindahl (fp) yrkade, med instämmande av Nils Ronquist (kd), i första hand att förslaget skulle återremitteras för beaktande av de synpunkter han framfört om bl.a. miljökonsekvensbeskrivning, avståndskriterier och tornhöjd och i andra hand att förslaget skulle avstyrkas.
    Ordföranden ställde proposition på yrkandet om återremiss och förklarade sig anse att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställde därefter proposition på arbetsutskottets förslag och Bror Lindahls yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Bror Lindahls yrkande. 13 ledamöter röstade ja: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Lena Celion (m), Ove Nyman (m), Sven Larsson, Jan Lundgren (s), Sonia Landin (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Torgny Lihnell (mp), Rose-Marie Stenbom (s), Brittis Benzler (v) och ordföranden Hans Klintbom (c). 2 ledamöter röstade nej: Bror Lindahl (fp) och Nils Ronquist (kd). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.
Reservation: Mot beslutet reserverade sig Bror Lindahl (fp) och Nils Ronquist (kd) till förmån för Bror Lindahls yrkande.

Register

regks