2010-09-21, §§ 96-115

Utskrivet från: http://gotland.se/53052
Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-21
Plats:
VOK-stugan/Rådhuset, Visborg
Tid: 09.00-15.30
Närvaro
Beslutande

Inger Harlevi, ordf, m
Stefan Nypelius, vice ordf, c
Anne-Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c
Arvo Keinonen, m
Michael Dahlström, s, fr.o.m. § 110
Dan Blomgren, s

Närvarande tjg ersättare 
Lena Eneqvist, s
Heidi Plisch, mp, t.o.m. § 109
Bodil Rosengren, v 

Närvarande ej tjg ersättare 
Anita Nordin, c
Joakim Vässmar, m
Carl-Fredrik Matthing, m 
Heidi Plisch, mp, fr.o.m. § 110

Övriga närvarande

Lars Danielson, förvaltningschef
Niklas Callenmark, enhetschef, §§ 103-105
Linnea Frykberg, projektledare Ledningskontoret, adjungerad, § 115
Arne Grau Amnér, avdelningschef, §§ 97-98
Christer Lundin, avdelningschef, § 97
Hans Stenmark, avdelningschef, §§ 97, 103-105
Catrine Wikström, vik kulturutvecklare