Ks § 214 Försäljning av fastigheter

Utskrivet från: http://gotland.se/5304
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 214
Försäljning av fastigheter

Au § 170
KS 2002/0231-25
- Tekniska nämnden 2002-05-29, § 132
- Ledningskontoret 2002-08-26
Tekniska nämnden har begärt uppdrag från kommunstyrelsen att försälja följande fastigheter: Skeppsbron 5, Kaffestugan Visby hamn (efter värdering), Ekese 1:16 Ardre, Ljugarn distriktssköterskemottagning (efter värdering försäljning genom anbud), Borgen 26, adm lokaler mm, Bredgatan i Visby (försäljning via mäklare efter opartisk värdering), Kapellet 2, ödetomt och grönyta för S:t Hansskolan (försäljning genom markanvisning), Doppingen 2, polishuset i Hemse, och Krokstäde 1:229 i Tofta.

Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska bifallas med visst förtydligande när det gällde försäljningen av Borgen 26. Kontoret har i sitt utlåtande redogjort för sina speciella överväganden när det gäller Kapellet 2; ett ärende där flera opinionsyttringar förekommit mot försäljningen.

Arbetsutskottet har avstyrkt försäljning av Kapellet 2.

Kommunstyrelsens beslut

  • Tekniska nämnden får i uppdrag att försälja fastigheterna Visby Skeppsbron 5, Ardre Ekese 1:16 (med beaktande av villkoren i plan från 1998-03-25), Visby Borgen 26 (när det är klart vart de kommunala verksamheter som nu bedrivs i fastigheten ska flytta), Hemse Doppingen 2 och Tofta Krokstäde 1:229.

Register

regks