Ks § 229 Remiss. Ansökan om fristående grundskola "Pippis hemskola"

Utskrivet från: http://gotland.se/5301
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 229
Remiss. Ansökan om fristående grundskola "Pippis hemskola"

KS2002/0279-64
- Skolverket 2002-06-20
- Barn- och utbildningsnämnden 2002-08-26, § 70
- Konsult- och projektenheten PM 2002-09-06 och förslag till yttrande
- Ledningskontoret 2002-09-10

Skolverket har för yttrande remitterat ansökan om godkännande av och bidrag till fristående grundskola från Stiftelsen Hemundervisning.nu. Verksamheten ska bedrivas på distans.

Barn- och utbildningsnämnden anser att "…en fristående grundskola som enbart erbjuder hemundervisning är motiverad endast under mycket speciella förhållanden och för elever med mycket speciella behov, och ett eventuellt godkännande från Skolverket bör kopplas till dessa villkor. Under denna förutsättning och under förutsättning att skolan kan visa att det pedagogiska konceptet kan utgöra 'ett fullgott alternativ' …" tillstyrks ansökan. I det yttrande som ledningskontoret förslagit kommunstyrelsen avge ifrågasätts bl.a. rättskapaciteten hos den sökande och huruvida skolan kommer att tillhandahålla en skola som lever upp till vissa av läroplanens krav

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Register

regks