Ks § 211 Detaljplan för Visby Kometen 1, Visby Norr 1:2 och del av Norr 1:1. Utställning.

Utskrivet från: http://gotland.se/5300
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 211
Detaljplan för Visby Kometen 1, Visby Norr 1:2 och del av Norr 1:1. Utställning.

Au § 168
- Förslag detaljplan
- (Kommunstyrelsen 2002-01-24, §6, samråd)
Byggnadsnämnden har för granskning överlämnat förslag till detaljplan för Visby Kometen 1 och Visby Norr 1:2 och del av Norr 1:1. På de aktuella fastigheterna finns bl.a. konstskolan och Bingers kvarn. Enligt översiktsplan från 1995 redovisas området som bebyggelseområde som bör utredas vidare. Syftet med planen är bl.a. att dels legalisera Folkuniversitetets verksamhet i området (Konstskola), dels - genom utökning av planområdet - tillskapa tomter för kontorsändamål och viss handel. Fastigheten Visby Norr 1:2 (Bingers kvarn) omfattas för närvarande inte av detaljplan. Den har nu planlagts mot bakgrund av att ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshuset avslagits. Ledningskontoret föreslår att planförslaget tillstyrks.

Planförslaget föredrogs av stadsarkitekten Christine Edström.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.

Register

regks