Ks § 228 Begäran om utökad kredit. BAC

Utskrivet från: http://gotland.se/5299
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 228
Begäran om utökad kredit. BAC

Au § 186
KS 2002/0337-04
- BAC 2002-08-25
- Ledningskontoret 2002-09-09
- (Kommunstyrelsen 2001-09-20, § 252)
BAC - Baltic Art Center - har begärt att dess kredit ska utökas från nuvarande 600 000 kr till 1,8 mnkr. Skälet är, enligt vad som uppges, de likviditetsproblem som uppstår vid fördröjning av utbetalning av bidrag till institutionen. Ledningskontoret anser att en begränsad utökning av krediten kunde vara motiverad men avstyrker framställningen med hänvisning till den redan beviljade krediten och det årliga bidraget, samt kommunens ekonomiska situation.

Arbetsutskottet har avstyrkt framställningen. Med hänvisning till BAC:s akuta likviditetsproblem i avvaktan på utbetalning av EU-medel föreslår regiondirektör Bo Dahllöf att kommunen i någon mån tillmötesgår begäran.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ekonomidirektören bemyndigas att vid behov förskottera medel, dock högst 200 000 kr, till BAC som ska återbetala beloppet i takt med att EU-medel inflyter och senast 31 mars 2003.

Register

regks