Ks § 218 Ombyggnad av lokaler för Högskolans IT-avdelning

Utskrivet från: http://gotland.se/5298
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 218
Ombyggnad av lokaler för Högskolans IT-avdelning

Au § 174
KS 2002/0192-28
- Tekniska nämnden 2002-04-24, § 112
- Ledningskontoret 2002-08-29
Tekniska nämnden har föreslagit kommunstyrelsen att avslå Högskolans på Gotland begäran att ombyggnad av datahall ska bekostas av kommunen och betalas av högskolan i form av hyreshöjning. Ledningskontoret anser det angeläget att begränsa investeringsutgifterna under 2002 och tillstyrker nämndens förslag.

Eva Nypelius (c) och Sonia Landin (s) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Högskolans på Gotland förfrågan avslås.

Register

regks