Ks § 213 Avtal inför exploatering av Göstavs, Fröjel 1:63

Utskrivet från: http://gotland.se/5296
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 213
Avtal inför exploatering av Göstavs, Fröjel 1:63

Au § 169
KS 2002/0300-25
- Tekniska nämnden 2002-06-26, § 167
- Ledningskontoret 2002-08-28

Tekniska nämnden har upprättat förslag till avtal inför exploatering av Fröjel Göstavs 1:63 m.fl. och föreslagit att kommunstyrelsen ska godkänna det. Ett villkor för avtalets giltighet är bl.a. att detaljplanen för området antas. Ett exploateringsavtal ska även tecknas innan detaljplanen antas.

Det nu aktuella avtalet reglerar förutsättningarna för att genomföra exploateringen enligt pågående detaljplanering (kommunstyrelsen behandlade samrådsförslaget i maj). Kommunen åtar sig att bygga ut vatten och avlopp till exploateringsområdet. Kostnaden beräknas till ca 5 mnkr inkl. kostnader för marklösen. Exploatören ersätter kommunen 4 mnkr för detta och beloppet periodiseras.

Ledningskontoret hänvisar till den nyligen antagna planen för VA-utbyggnaden, där det nu aktuella området inte ingår bland de projekt som planeras för de närmaste 10 åren. En utbyggnad enligt planen kommer, enligt tekniska förvaltningen, inte att kunna genomföras med de hittills beslutade investeringsramarna för 2003. Efter en samlad bedömning tillstyrker ledningskontoret avtalet med hänvisning till att nettokostnadens påverkan på tidplanen för de utbyggnadsprojekt som ingår i VA-planen får anses bli liten eftersom projektet ger möjlighet till anslutning av nya abonnenter utöver exploateringsområdet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till avtal med FrejSal Exploaterings AB om exploatering av fastigheten Fröjel Göstavs 1:63 mfl. godkänns.

Register

regks