Ks § 226 Delårsrapport

Utskrivet från: http://gotland.se/5295
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 226
Delårsrapport

Au § 184
- Delårsrapport 2: 2002

Ledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari-juni 2002 (halvårsrapport) och resultatprognos. Resultatet för 2002 beräknas bli ett underskott på 44 mnkr (budget: 13 mnkr i överskott). Nämndernas nettokostnadsavvikelser mot budget uppgår ca - 40 mnkr, vilket är lägre än vid förra prognostillfället, då nettounderskottet beräknades till 70 mnkr, trots att ytterligare resurser (ca 57 mnkr netto) tillförts. De totala pensionskostnaderna inklusive löneskatt väntas bli högre än vad som beräknats i budget. Investeringsnivån - enligt prognosen ca 230 mnkr - är enligt ledningskontoret för hög i rådande ekonomiska läge. För att klara balanskravet måste, enligt kontoret, ytterligare åtgärder vidtas som snabbt får genomslag.

Rapporten föredrogs av Anna-Lena Gutedal, ledningskontoret, som också kommenterade månadsrapporten för augusti, enligt vilken underskottet beräknades öka något.

Kommunstyrelsens beslut

  • Delårsrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Register

regks