Ks § 217 Ändring av delegation i ärenden om fastighetsförsäljning

Utskrivet från: http://gotland.se/5294
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 217
Ändring av delegation i ärenden om fastighetsförsäljning

Au § 173
KS 2002/0335-00
- Tekniska förvaltningen 2002-08-20
- Ledningskontoret 2002-08-27
I ärenden om försäljning av fastigheter har kommunfullmäktige (i reglemente för kommunstyrelsen) delegerat beslutanderätten till kommunstyrelsen i ärenden som rör försäljningar om högst 1 mnkr. För att anpassa bestämmelsen till dagens förhållanden har tekniska förvaltningen aktualiserat frågan om en höjning av beloppet till 2 mnkr. Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till det förväntade antalet försäljningar för att öka bostadsbyggandet, att gränsen sätts vid 4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Reglementet för kommunstyrelsen § 8 ändras enligt följande:
    "Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden
    - …
    - köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt såvitt vederlaget för överlåtelsen eller överförd mark inte för någondera part överstiger 4 miljoner kr, varvid delegationen endast gäller sådana fastighetsaffärer som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegationen gäller ej heller sådan försäljning och tomträttsupplåtelse av tomtmark som angivits i tekniska nämndens reglemente. …"

Register

regks