Ks § 225 Ändrad organisation för verksamheten enligt alkohollagen och ändring av taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.

Utskrivet från: http://gotland.se/5292
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 225
Ändrad organisation för verksamheten enligt alkohollagen och ändring av taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.

Au § 181
KS 2002/0345-00
- Konsult- och servicekontoret 2002-08-18 med PM 2002-07-19
- Ledningskontoret 2002-08-20

Ledningskontoret föreslår, mot bakgrund av översyn av kommunens verksamhet enligt alkohollagen, att kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen, d.v.s. även tillsynen, och att denna uppgift inte lägre ska åvila social- och omsorgsnämnden respektive styrelsen för Gotlands vård och omsorg. Därmed förtydligas ansvaret för tillsynen. Taxan som reglerar avgiftsuttaget för verksamheten föreslås ändras för att bl.a. ge intäkter för resursförstärkning vid konsult- och servicekontoret. Samtliga ändringar föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2003.

Organisationsförslaget formaliseras genom ändringar av reglementet för berörda nämnder. I kommunstyrelsens reglemente föreslås den passus upphävas som avser delegering från kommunfullmäktige (8 §) (Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: …)"- ärenden enligt alkohollagen och alkoholtaxa …" slopas. I stället införs - lämpligen i reglementet som en punkt under avsnittet "Övrig förvaltning: Uppgifter enligt speciallagstiftning"- texten "Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1739) och ärenden enligt taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen."

Taxeändringar. För att finansiera personalutökningen föreslås ändringar i taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen förutom en del redaktionella förändringar: Ett nytt stycke införs om årlig avgift på 1 200 kr för tillsynen av anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl enligt alkohollagen. Den fasta avgiften för tillsyn av alkoholservering höjs från 400 till 840 kr. Avgift på 2 500 kr för ändring av tillstånd föreslås införas. Det inbegriper ansökan om bl.a. utökad serveringstid. Ändringarna av tillsynsavgifterna beräknas inbringa totalt ca 150 000 kr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Förslaget till ändrad organisation bifalls och följande ändringar vidtas i reglementena för berörda nämnder:
  Kommunstyrelsens reglemente:

  8 § strecksatsen "ärenden enligt alkohollagen och alkoholtaxa" upphävs.

  Under avsnittet "Övrig förvaltning: Uppgifter enligt speciallagstiftning", införs texten "Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1739) och ärenden enligt taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen."

  Reglementet för social- och omsorgsnämnden:
  1§ fjärde stycket satsen "och den yttre tillsynen" upphävs.

  Reglementet för Styrelsen för Gotlands vård och omsorg:
  2 § sista meningen satsen "och yttre tillsyn" upphävs.

 • Föreslagna ändringar och tillägg i taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen fastställs.

 • Beslutet gäller fr.o.m. 1 januari 2003.

Register

regks