2010-09-23, §§ 193-217

Utskrivet från: http://gotland.se/52788
Regionstyrelsen 2010-09-23
Plats:
Rådhuset, Visborgsallén 19
Tid: 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Åke Svensson ( S ), 2:e vice ordförande Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Håkan Onsjö ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Hanna Westerén ( S )
Eric Martell ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Kjell Skalberg ( C ), tjg ersättare
Anna Wickström ( S ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Stefan Nypelius ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Rut Smeds ( KD )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl ( FP )
Stefaan De Maecker ( MP )
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-10-04

Datum för anslags nedtagande: 2010-10-26