Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Från kommun till region

Sedan Gotlands kommun bildades 1971 har kommunen också ansvarat för landstingsverksamheten.

1997 tillfördes ytterligare ett uppdrag när kommunen tog över det regionala utvecklingsarbetet från länsstyrelsen.

Ansvarskommittén

2007 föreslog den parlamentariska Ansvarskommittén i en utredning att alla landsting skulle avskaffas och ersättas av större regioner. Regionkommunerna skulle, på samma sätt som Gotland redan gjort, ta över ansvaret för regionala utvecklingsfrågor.

Ingen sammanslagning

Gotlands kommun ställde sig bakom många av kommitténs slutsatser men motsatte sig att Gotland skulle slås samman med en storregion på fastlandet.

Eftersom Gotland redan i praktiken agerat som en egen region sedan 1997 och bland annat hade ett utvecklat internationellt samarbete med andra ö-regioner föreslog kommunen i sitt remissvar att Gotland skulle få bilda en egen regionkommun.

Ny lag

Ansvarskommitténs förslag kom inte att genomföras, men som en konsekvens av utredningen trädde den 1 januari 2011 en ny lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft. Lagen innebar i princip att den ordning som redan rådde i Västra Götaland, Skåne och Gotland fick ett tydligare lagstöd. Lagen omfattar dessutom Halland.

Beslut om namnbyte

I stor enighet beslutade Gotlands politiska ledning att kommunen skulle byta namn till Region Gotland i samband med att den nya lagen började gälla. Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland.

Namnbytet till Region Gotland innebar inte några större förändringar. Snarare var det en markering som tydliggjorde vilka uppgifter som Region Gotland utfört sedan 1997.

Den mest märkbara konsekvens som namnbytet fick, var att regionen fick en ny grafisk profil och även antog en ny officiell  flagga.

Ett uppdrag som tillkom den 1 januari 2011 då namnbytet trädde i kraft var den så kallade kulturkofferten, som var en ny modell för fördelning av statliga kulturpengar.

Det nya namnet Region Gotland innebar inte någon förändring när det gäller juridisk person. Organisationsnumret (212000-0803) är detsamma, och det formella organisationsnamnet är Gotlands kommun. Detta är inte unikt för Gotland.

Demokratisk påverkan

På längre sikt trodde man dock att förändringen skulle bli mer betydelsefull. Regionen fick ibland i uppdrag att verkställa statliga uppdrag, och i det verkställandet ligger en möjlighet till påverkan. Genom att tydligare tala om att regionen har dessa uppdrag blir också möjligheten till demokratisk påverkan tydligare.

 

 

 

Hitta direkt