Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Livsmiljö

Livsmiljön, både den fysiska som bostäder, vägar och grönområden och den sociala som organisation och arbetsformer i skola, vård och arbetsliv påverkar vår hälsa. 

Livsmiljön kan vara stödjande för hälsan, exempelvis genom att minska risker för smittspridning, olycksfall och våld. Livsmiljön påverkar även våra möjligheter till deltagande och kontroll i livet. Det är i mötet med den omgivande miljön som det avgörs om exempelvis en funktionsnedsättning blir ett hinder för att klara vardagens krav – ett funktionshinder. Livsmiljön påverkar även möjligheten till hälsofrämjande levnadsvanor.