2010-08-26, §§ 178-192

Utskrivet från: http://gotland.se/51781
Regionstyrelsen 2010-08-26
Plats:
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby
Tid: 9.00-11.15
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Åke Svensson ( S ), 2:e vice ordförande Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Hanna Westerén ( S )
Eric Martell ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Kjell Skalberg ( C ), tjg ersättare, § 183
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl ( FP )
Stefaan De Maecker ( MP )
Roland Norbäck ( V )

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-08-30
Datum för anslags nedtagande: 2010-09-21