BN § 79 LUMMELUNDA TJAULS 1:3 del av – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/51457
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 79
LUMMELUNDA TJAULS 1:3 del av – Detaljplan

Dnr 62015
Au§ 131

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)
  1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen, daterad 2009-04-08, rev 2010-04-14, med stöd av kommunfullmäktiges delegation 1992-05-11, § 245.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Länsstyrelsen har i beslut 2009-12-04 beviljat ansökan om upphävande av utlagt förordnande enligt 113 § bygglagen för del av fastigheten lummelunda Tjauls 1:3. Beslutet fastställs när detaljplanen för del av fastigheten Lummalunda Tjauls 1:3 vinner laga kraft.

Med anledning av läsnsstyrelsens beslut och att de yttranden som kommit in under utställningen inte är av sådan art att förnyad utställning krävs kan planförslaget antas.

Exploateringsavtal är tecknat och godkändes av kommunstyrelsen 2010-03-25.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden m m

Enligt Vision 2010 omfattas området av riksintresset Ireviken-Nordergravar.

För del av området gäller detaljplan antagen 1983-09-02. Enligt den ska markanvändningen vara park.

Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2008-04-09 , med beslut om samråd.

Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2008-04-09 . De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret.

Stadsarkitektkontoret har i ett samrådsredogörelse redovisat inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder .

Följande ändringar av förslaget har skett:

  • I samfällighetsföreningen för lokalgata ska Kinnerstugan ingå.
  • Redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts.
Utställning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2009-04-08, § 54 , med beslut om utställning.

Planförslaget, daterat 2009-04-08 , har varit utställt under tiden fr o m den 8 juni t o m 10 juli 2009 . De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret.

Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

  • Planavgränsningen mot länsväg 149 har flyttats västerut.
  • Bestämmelse att marklov krävs för trädfällning i detaljplanens södra del har införts.
Stadsarkitektkontoret har i ett utställningsutlåtande redovisat inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder, bilaga 79 . De ändringar som gjorts bedöms inte vara av sådan principiell karaktär och av sådan art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras.