BN § 80 ÖSTERGARN FALHAMMARS 1:22 OCH 1:45 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/51456
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 80
ÖSTERGARN FALHAMMARS 1:22 OCH 1:45 – Detaljplan

Dnr 92042
Au§ 132

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)
  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheterna Östergarn Fahlhammars 1:22 och 1:45 inklusive S:14 för att möjliggöra en utökning av pågående campingverksamhet inom dessa fastigheter .
  2. Byggnadsnämnden bedömer att det i detta fall inte finns behov att upprätta planprogram.
  3. Byggnadsnämnden tar i detta skede inte ställning till exploateringens omfattning.
  4. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
  5. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
  6. Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Aarbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Stadsarkitektkontoret ställer sig positiv till att en utveckling av den pågående verkasamheten äger rum på de aktuella fastigheterna och bedömer att formerna för en sådan utveckling bör regleras i detaljplan.

Bedömningen är att de bägge fastigheterna inklusive den samfällda marken utgör en helhet för det tänkta ändamålet, som bör utvecklas i ett sammanhang. Att gå fram med en detaljplan bara för Falhammars 1:45 kan på sikt innebära en splittring av denna helhet. Vidare bedömer stadsarkitektkontoret att det med stöd av den gällande fördjupade översiktsplanen och med inriktningen på den översiktsplan som för närvarande håller på att tas fram inte finns några planmässiga förutsättningar att utveckla Östergarn Falhammars 1:45 och samfälligheten S:14 i någon annan riktning än vad den pågående markanvändningen medger.

Planen bedöms kräva miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Stadsarkitektkontoret delar Länsstyrelsens bedömning att miljöbedömningen i första hand bör belysa vattenförsörjningen.

Planområdet ligger inom ett av kommunen utpekat problemområde, ett s.k. A1-område, med kända problem och konfliktrisker beträffande vatten och avlopp. Området har sedan tidigare kända problem med vattenförsörjningen. En utredning av VA-förhållandena är nödvändig.

Andra viktiga förutsättningar som ska hanteras i miljöbedömningen är påverkan på riksintressen enligt 3 och 4 kap MB.

Kommunen bör göra en bedömning om en tillståndsprövning enligt Natura 2000-bestämmelserna i 7 kap 28a § MB kan aktualliseras för den eventuella påverkan som den aktuella detaljplanen avaser att möjliggöra.

Planens omfattning och utformning bedöms till stor del komma att styras av möjligheterna att ordna vatten- och avlopp, i vilken utsträckning den planerade bebyggelsen bedöms påverka det närliggande Natura 2000-området, vilken påverkan den planerade bebyggelsen kommer att bedömas ha på övriga riksintressen samt hur planområdets faktiska höjdförhållanden ser ut.

Eftersom föreslagen detaljplan får anses ha stöd i den fördjupade översiktsplanen är bedömningen att planprogram i detta fall inte behöver upprättas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

Planansökan avser ett planområde som består av fastigheterna Östergarn Falhammars 1:22 och 1:45. Av ansökan framgår vidare att både Falhammars 1:45 och 1:22 ska bibehållas som campingplats för husavagnscamping respektive ”kolloverksamhet”, café och vandrarhem, men att att verksamheten på Falhammars 1:22 ges möjlighet att utvecklas.

I ansökan redovisas ny bebyggelse i form av byggnader för ”kolloverksamhet” och sevicebyggnader, ca 500 m2 samt ca 20 st småstugor om ca 15 m2.

Under prövningen av ärendet har en ändring av planansökan kommit in. Ändringen innebär att ansökan inte längre avser Falhammars 1:45. Sökande vill endast att detaljplan upprättas för Falhammars 1:45.

Planförhållanden m m

I den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet anges turism som ändamål för fastigheten Falhanmmars 1:45 medan Falhammars 1:22 ingår i ett område för fritidshusbebyggelse som i den fördjupade översiktsplanen anges vara tämligen fullbyggt.

Området är inte tidigare detaljplanelagt.

I förslag till ny översiktsplan, ByggGotland, är den aktuella anläggningen utpekad som en turismanläggning vars utvecklingsmöjligheter bör undersökas.

Som en naturlig del av ett tänkt planområde ingår även samfälligheten S:14

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2§ MB. Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Östergarn omfattas också av 4 kap 4 § MB, vilket innebär att fritidshus endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse.

Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB. Vidare omfattas planområdet även av riksintresse för naturvård (snabben-Ljugarn) och riksitresse för kulturmiljövården båda enligt 3 kap 6§ MB.

I området finns inga fornlämningar regestrerade.

I söder gränsar Östergarn Falhammars 1:22 till naturreservatet Sandviken som också är Natura 2000-område och därmed riksintresse enligt 4 kap 8§ MB.

Länsstyrelsen bedömer i samråd om behovsbedömning vid upprättande av detaljplan enligt 6 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar för den aktuella planansökan, att planen kräver en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning. Gotlands kommun delar den bedömningen.

Delar av Östergarn Falhammars 1:22 bedöms ligga under +2 m över havsnivån.

Remisser

Gotlands museum: Inget svar

Vägverket: Inget svar

GEAB : Det går en 10-kV kraftledning genom området.

Miljö och hälsoskyddskontoret : MHK bedömer att det finns möjlighet att att förnya det befintliga avloppssystemet för att klara den utökade belastningen kan förväntas medföra. Pga A1-område får nya avlopp med WC Itrekammarbrunn) inte utföras med utsläpp till mark. Sluten yank eller alternativa toalettsystem är möjliga.

Tekniska förvaltningen: Inte aktuellt med kommunalt VA, i övrigt inga synpunkter.