BN § 81 GRÖTLINGBO SIGSARVE 1:31 - Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/51455
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 81
GRÖTLINGBO SIGSARVE 1:31 - Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

Dnr 91122
Au§ 135

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett fritidshus på den sökta platsen. Fritidshuset ska utformas med traditionell volym förslagsvis som ett enplanshus med inredd vind (”1,5-planshus”) och orienteras med långsidan mot landsvägen.
  2. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.
  3. Ägarna till fastigheten Grötlingbo Stenstugu 1:20 delges byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Ansökan avser frågan om förhandsbesked för uppförande av fritidshus.

Stadsarkitektkontoret bedömer att fritidshuset blir en naturlig komplettering till den befintliga bebyggelsen längs vägen.

Enligt SGU:s grundvattenkarta bedöms grundvattentillgången vara tillfredställande i området. Inget redovisningskrav i aktuellt förhandsbesked. Av jordartskartan framgår att markmaterialet består av genomsläppligt material med mer än 1 m markdjup (svallsand etc).

Gotlands kommuns dokumentation anger att tidigare prövning har visat att förutsättningar för avloppslösning finns i området.

Med hänvisning till vad som redovisats i ärendet och information från Gotlands kommuns arkiv/register bedöms förutsättningar angående VA-lösning för aktuellt förhandsbesked finnas. Ansökan/anmälan skall inges till Miljö och hälsoskyddskontoret i god tid innan avloppsanläggning utförs.

Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Stadsarkitektkontoret bedömer att kulturvärdena inte kommer att skadas av den aktuella åtgärden.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår att positivt förhandsbesked skall lämnas. Fritidshuset utformas med traditionell volym förslagsvis som ett enplanshus med inredd vind (”1,5-planshus”) och orienteras med långsidan mot landsvägen.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt beslut av riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18.

Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 och länsstyrelsens inventering av värdefull natur för Gotlands län 1984 är fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö och landskapsbild.

Fastigheten ligger inom område med förordnande enligt 12 kap 4 § plan- och bygglagen rörande bebyggelse mm till hinder för Försvaret.

Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ägarna till fastigheten Grötlingbo Stenstugu 1:20 ger tillstånd till utfart på sin fastighet (vägen bakom ladugården) för att bevara obruten stenvast mot vägen.

LAGSTÖD

Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämnd, efter ansökan, ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas inom ramen för ett ärende om förhandsbesked.

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda an­vändning bl. a. inte medför fara eller betydande olägen­heter för omgivningen. 

Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

För ytterligare upplysningar kontakta stadsarkitektkontoret, tel 0498-26 92 00.

Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.