BN § 84 FÅRÖ STORA GASMORA 4:18 – Förhandsbesked för uppförande av 5 st fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/51452
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 84
FÅRÖ STORA GASMORA 4:18 – Förhandsbesked för uppförande av 5 st fritidshus

Dnr 71111
Au§ 138

BESLUT
 1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av fem fritidshus på den sökta platsen.
 2. Som villkor för förhandsbeskedet skall gälla att:
  fritidshusen utformas i 1 – 1½ plan med fasader i trä i dämpade färger,
  att gemensam avloppsanläggning skall vara utbyggd innan bygglov kan beviljas samt
  att avverkning av träd utanför tomtplatserna inte får ske.
 3. Ägarna till fastigheterna Fårö Butleks 1:33 och 1:41 delges byggnadsnämndens beslut.
BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden anser att föreslagen åtgärd uppfyller kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen. Positivt förhandsbesked lämnas.

Omkringboende har bl a uttalat oro för vattentillgången i området samt risk för saltvatteninträngning.

Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan betydande olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.

Vid anordnande av vattentäkt och avloppsanläggning skall bl a miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap iakttagas.

Som information härutöver kan meddelas att frågan om skadestånd för miljöskador regleras i 32 kap miljöbalken och prövas i annan ordning.

I 32 kap 6 § anges "Skyldig att betala skadestånd enligt detta kapitel är den som bedriver eller låter bedriva skadegörande verksamhet i egenskap av fastighetsägare eller tomt-rättshavare. Samma skadeståndsskyldighet har andra som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten och som brukar fastigheten i sin näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet. Om någon annan som brukar fastigheten bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten är han eller hon skadeståndsskyldig enligt detta kapitel endast om han eller hon har orsakat skadan uppsåtligen eller genom vårdslöshet".

BEDÖMNING

Stadsarkitektkontorets tidigare bedömning, 2008-12-10

Efter tidigare prövning i arbetsutskottet har ansökan kompletterats med en vatten- och avloppsutredning som även omfattar exploateringen på den intilliggande fastigheten Fårö Butleks 1:3. Vattenutredningen redovisar resultat från provborrning under oktober-november samt en kemisk vattenanalys.

Genomförd vattenutredning avviker i förhållande till fastställda riktlinjer dels vad gäller under vilken tid som provtagningen skall ske (augusti - oktober), dels vad gäller uppmätta kloridhalter som är ca 10 gånger högre än godkänd nivå på 100 mg / liter.

Någon redovisning av hur man klarar tillfarten till de föreslagna fastigheterna utan att passera över gårdsplanen vid Stora Gasmora 1:44 som tidigare begärts, har inte inlämnats.

Stadsarkitektkontoret bedömer mot bakgrund av ovanstående att ansökan inte är förenlig med kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen eller med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse.

De föreslagna tomtplatserna ligger på ett skogskifte, ett av flera skiften som hör till Stora Gasmora 1:48. Fastigheten nås västerifrån via relativt oexploaterade jordbruksmarker. På angränsade områden mot Nors och Butleks finns både enstaka och grupper av fritidshus i skogs- och halvöppna kustnära områden, vilka nås via väg österifrån.

Den aktuella ansökan tillsammans med ansökan om förhandsbesked för 5 fritidshus på grannfastigheten Butleks 1:3 måste prövas i ett sammanhang. Vad gäller lokaliseringen av bebyggelsen på Stora Gasmora 1:48 måste tillfartsvägen säkras så att den går vid sidan av bebyggelsen vid Stora Gasmora 1:44 och inte som idag mellan ett bostadshus och lada.

Ansökan omfattar 5 fritidshus på Fårö Stora Gasmora 4:18. Dessutom har förhandsbesked sökts för 5 fritidshus på Fårö Butleks 1:3 som ligger i omedelbar närhet till husen på Fårö Stora Gasmora 4:18. Med anledning av att förhandsbesked söks för 10 fritidshus inom en radie av c:a 200 meter erfordras vattenutredning (vattendom) som visar att vatten finns till 10 hus. Vattenutredning skall utföras när grundvattennivån är som lägst (augusti – oktober)

En etablering av föreslagen omfattning fordrar en gemensam avloppslösning. Detaljerad principlösning som redovisar hela området skall inlämnas till byggnadsnämnden.

Tillstånd enligt miljöbalken 11 kap, 9 – 12 §§ erfordras.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämndens arbetsutskott och byggnadsnämnden har 2008-05-28 § 233 resp 2008-12-10, § 229, underrättat sökanden om att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen och att nämnden inte är beredd att lämna förhandsbesked utan ansökan kommer att avslås.

Sökanden har inkommit med kompletterande uppgifter angående VA, vägar samt placering.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Fårö har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.

Enligt denna är fastigheten belägen inom ett område för jord- och skogsbruk samt bete. Förändringar av pågående markanvändning skall inom dessa områden ta hänsyn till eventuella natur- och kulturminnesvårdsintressen. Ny bebyggelse tillåts bara om den har anknytning till jord- och skogsbrukets behov.

I den fördjupade översiktsplanen är Fårö i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse på Fårö komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

 1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
 2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
 3. inte strider mot områdesbestämmelser och
 4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till

stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Remisser och grannar

Försvarsmakten : Ingen erinran.

Länsmuseet: Ingen erinran.

GEAB: Tillstyrker med villkor.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Fårö Butleks 1:33 och 1:41. Grannarnas synpunkter har kommunicerats med sökanden

Upplysningar

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

För ytterligare upplysningar kontakta stadsarkitektkontoret, tel 0498-26 92 00.

Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.