BN § 85 LÄRBRO NORRVANGE 1:66 – Förhandsbesked för uppförande av bostadshus och förråd/garage

Utskrivet från: http://gotland.se/51451
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 85
LÄRBRO NORRVANGE 1:66 – Förhandsbesked för uppförande av bostadshus och förråd/garage

Dnr 90835
Au§ 142

BESLUT
  1. Positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett bostadshus och garage/förråd på den sökta platsen.
  2. Ägarna till fastigheterna Lärbro Norrvange 1:21, 1:67 och 1:109 delges byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus och garage/förråd på den sökta platsen.

Stadsarkitektkontoret

Efter byggnadsnämndens tidigare beslut om att delegera ärendet till ansvarig bygglovhandläggare har sökanden inkommit med reviderade handlingar, främst vad gäller komplementbyggnadens utformning och användning.

Tidigare stallbyggnad är ändrad till ett garage och förråd som genom sin storlek prövas som en huvudbyggnad. Några restriktioner med hänsyn till djurhållning är därför ej aktuella.

Sökanden har även inlämnat begärd vattenredovisning som visar erforderliga vattentillgång men med kloridhalt som överstiger kommunens riktlinjer.

Med anledning av ej godkänd vattenkvalitet så bedömer stadsarkitektkontoret att ansökan inte är förenlig med kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen eller med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämnden delegerade i beslut 2009-12-09, § 221, rätten att fatta beslut i ärendet till bygglovchef Lisa Östman.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2009-10-08 § 331 underrättat sökanden om att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen och att nämnden inte är beredd att lämna förhandsbesked utan ansökan kommer att avslås.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning. Sökanden har inkommit med precisering av stallets läge samt godkännande från två av grannarna.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Remisser och grannar

GEAB: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Lärbro Norrvange 1:109, Norrvange 1:67 samt Lärbro Norrvange 1:21.

Synpunkterna har kommunicerats med sökanden.

Ärendet har skickats till grannen igen efter sökandens komplettering.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

För ytterligare upplysningar kontakta stadsarkitektkontoret, tel 0498-26 92 00.

Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.