BN § 87 VÄSKINDE BUTTER 1:7 – Ifrågasatt olovligt uppfört fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/51449
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 87
VÄSKINDE BUTTER 1:7 – Ifrågasatt olovligt uppfört fritidshus

Dnr 85090
Au§ 144

BESLUT

  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttas av fastighetsägaren tillika byggnadsägaren XX en byggnadsavgift om 28 800 kronor.
  2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 7 och 8 §§ väckes talan hos förvaltningsrät ten mot XX om uttagande av tilläggsavgift om 15 000 kronor.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.
ÄRENDEBESKRIVNING

Vid besiktning den 30 september 2010 konstaterade stadsarkitektkontoret att på fastigheten har en byggnad med 40 m2 byggnadsarea uppförts . Åtgärden har gjorts utan att byggnadsnämnden har lämnat erforderligt bygglov. Ärendet behandlas enligt 10 kap plan- och bygglagen.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 2 oktober 2009 informerat XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast den 31 mars 2010, bilaga 87a.

Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden.

Vid besiktning den 1 april 2010 har konstaterats att rättelse inte har skett. Byggnadsavgift skall därför uttas av XX. Talan mot XX väckes hos förvaltningsrätten i Stockholm om uttagande av tilläggsavgift.

Byggnadsnämnden har den 14 april 2010, BN § 88 lämnat bygglov för aktuell byggnad.

LAGSTÖD

Plan- och bygglagens 10 kap. 4 § - Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, skall en byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §, skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd.

Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. När avgiften bestäms på grundval av taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänkningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i det särskilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser kostnader för nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller andra mätningstekniska åtgärder.

Upplysning

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen ska avgiften betalas till länsstyrelsen i Gotlands län, postgiro 18 98 10-5, inom två månader från det att beslutet vann laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

För ytterligare upplysningar kontakta stadsarkitektkontoret, tel 0498-26 92 00.

Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.