BN § 88 VÄSKINDE BUTTER 1:72 – Uppförande av fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/51448
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 88
VÄSKINDE BUTTER 1:72 – Uppförande av fritidshus

Dnr 91549
Au§ 136
BESLUT
  1. Bygglov lämnas.
  2. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.
  3. Luftfartsverket delges byggnadsnämndens beslut.
  4. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Under ärendets handläggning har kommunfullmäktige 2009-12-14 antagit en fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 ”Hela Visby”.

På sidan 46 anges att ”Avsteg från gällande riktvärden får göras för enstaka bostadshus och mindre bebyggelsegrupper som utgör en komplettering till en befintlig bebyggelsegrupp - i en sammanhållen bebyggelsestruktur – och som direkt kan införlivas i befintlig infrastruktur, d v s om väganslutning finns och vatten- och avlopp kan kopplas till det kommunala va-nätet”.

Byggnadsnämnden anser att kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov kan därför lämnas.

Stadsarkitektkontoret

Ansökan avser ett redan uppfört fritidshus, som på grund av sin storlek i förhållande till tidigare befintlig gäststuga (25 m2) ej kan prövas som en ersättningsbyggnad utan måste prövas som en nylokalisering.

Åtgärden prövas parallellt som ett tillsynsärende.

2004 prövade byggnadsnämnden en ansökan om förhandsbesked på den aktuella platsen, vilket sökande återkallade efter att Luftfartsverket avstyrkt. Den aktuella fastigheten ligger mellan 75 – 80 dBA flygbullerpåverkan.

Den aktuella byggnaden är uppförd 2009 då man även fick fastigheten avstyckad från Butter 1:7. Fastighetsregleringen skedde utan samråd mellan Lantmäteriet och stadsarkitektkontoret.

Stadsarkitektkontoret bedömer att ansökan inte är förenlig med kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen eller med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse. Ansökan bör avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

Under ärendets handläggning har kommunfullmäktige 2009-12-14antagit en fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 ”Hela Visby”.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

Luftfartsverket: Avstyrker.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

För ytterligare upplysningar kontakta stadsarkitektkontoret, tel 0498-26 92 00.

Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.