BN § 91 HANGVAR FLENVIKE 3:1 – Uppförande av carport

Utskrivet från: http://gotland.se/51445
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 91
HANGVAR FLENVIKE 3:1 – Uppförande av carport

Dnr 91272

BESLUT

  1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontorets tidigare bedömning

Ansökan avser en carport som redan uppförts i direkt anslutning till sökandens villafastighet Hangvar Flenvike 1:122. Den aktuella tomtplatsen ligger i gränsen mellan Kappelshamns villakvarter och ett öppet fält mot ett större obebyggt skogsområde åt norr.

Kommunal mark som i gällande detaljplan redovisats som gatumark/vändplan används i praktiken som del av Flenvike 1:22 och tillfart till den nu aktuella carporten. Istället för att avslutas med en vändplats så fortsätter Växelvägen ner mot stranden över Flenvike 3:1.

Sökanden har haft samråd med kommunens trafikingenjör fått godkänt för en alternativ vändplats och utrymme för snöröjning i förlängningen av Växelvägen, på mark på fastigheten Hangvar Flenvike 3:1. Dock saknas avtal om att få utnyttja kommunal mark (tänkt vändplats), som del av fastighet Flenvike 1:122.

Enligt stadsarkitektkontoret måste nyttjanderätten till ianspråktagen kommunal mark regleras för att nuvarande förslag på placering av carport skall bedömas som lämpligt. Alternativt bör den aktuella byggnaden placeras så att den inte är beroende av att kommunal mark tas i anspråk som kvartersmark.

Vad gäller byggnadens storlek så är det enligt Stadsarkitektkontoret bedömning möjligt att utöka byggnaden åt väster för att även omfatta vissa delar av de byggnadsfunktioner som ingår i ärende 90769 (Uppförande av maskinhall och verkstad).

Frågan om olovligt uppförande handläggs som ett separat ärende.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2009-11-18, § 383 underrättat sökanden om att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen och att nämnden inte är beredd att lämna bygglov utan ansökan kommer att avslås.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning. Sökanden har inte hört av sig.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö och landskapsbild.

Del av tomtplats är belägen inom strandskyddsområde.

Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägare till fastigheten Hangvar Flenvike 1:35 samt J Hellenberg Kappelshamn. Grannarnas synpunkter har kommunicerats med sökanden.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysning

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

För ytterligare upplysningar kontakta stadsarkitektkontoret, tel 0498-26 92 00.

Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.