BN § 92 HANGVAR FLENVIKE 3:1 – Ifrågasatt olovligt uppförd byggnad på fastigheten

Utskrivet från: http://gotland.se/51444
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 92
HANGVAR FLENVIKE 3:1 – Ifrågasatt olovligt uppförd byggnad på fastigheten

Dnr 95112
Au§ 145

BESLUT
  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttas av fastighetsägaren tillika byggnadsägaren XX en byggnadsavgift om 4320:- kronor.
  2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 7 och §§ väckes talan hos förvaltningsrätten mot XX om uttagande av tilläggsavgift om 13 000:-. Avgiften bör ej nedsättas.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.
BEDÖMNING

ÄRENDEBESKRIVNING


Vid besiktning den 30 september 2009 har stadsarkitektkontoret konstaterat att en carport med byggnadsytan 36 kvm uppförts utan erforderligt bygglov.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 19 november 2010 informerat XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast den 12 april 2010, bilaga 92.

Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden.

LAGSTÖD

Plan- och bygglagens 10 kap. 4 § - Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, skall en byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §, skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd.

Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. När avgiften bestäms på grundval av taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänkningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i det särskilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser kostnader för nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller andra mätningstekniska åtgärder.

Vid besiktning den 12 april har konstaterats att rättelse inte skett.

Byggnadsavgift skall därför uttas av XX. Talan mot XX väckes hos förvaltningsrätten om uttagande av tilläggsavgift.

Upplysning

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen ska avgiften betalas till länsstyrelsen i Gotlands län, postgiro 18 98 10-5, inom två månader från det att beslutet vann laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

För ytterligare upplysningar kontakta stadsarkitektkontoret, tel 0498-26 92 00.