BN § 94 HANGVAR IRE 1:116 – Ifrågasatt olovligt uppförande av fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/51442
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 94
HANGVAR IRE 1:116 – Ifrågasatt olovligt uppförande av fritidshus

Dnr 95130
Au§ 141

BESLUT
  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttas av fastighetsdelägaren tillika byggnadsägaren XX en byggnadsavgift om 10.080 kronor.
  2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 7 och §§ väckes talan hos förvaltningsrätten mot XX om uttagande av tilläggsavgift om 5 000:-. Avgiften bör ej nedsättas.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.
BEDÖMNING

ÄRENDEBESKRIVNING


Vid besiktning den 26 augusti 2009 har stadsarkitektkontoret konstaterat att en byggnad på ca 30 m2 uppförts utan erforderligt bygglov.

Informationsskrivelse daterad 2 oktober 2009 har mottagits av fastighetsägarna.

XX har den 12 oktober 2009 inkommit med bygglovansökan för uppförande av förråd/övernattningsrum, ärendet prövas separat (diarienr 91285).

Vid besiktning den 1 december 2009 har stadsarkitektkontoret konstaterat att byggnaden står kvar, rättelse har således inte skett.

I skrivelse till stadsarkitektkontoret uppger fastighetsägaren att byggnaden placerades på platsen under 2002.

P g a att detta tillsynsärende blivit felaktigt handlagt har byggnadsnämnden 2010-02-10, BN§ 28 upphävt tidigare beslut om byggnadsavgift, BN§§ 240 och 241.

Tidigare informationsskrivelse, daterad 2009-10-02 har upphört att gälla och har ersatts med ny informationsskrivelse daterad 2010-02-12, bilaga 94. I ny informationsskrivelser framgår att "Rättelse kan ske genom att den olovligt uppförda byggnaden tas bort före den 12 april 2010, då går Ni fri från påföljder. Besiktning kommer att ske den 12 april 2010."

Vid besiktning den 12 april 2010 har konstaterats att byggnaden inte tagits bort från fastigheten utan endast flyttats till annan plats inom fastigheten. Stadsarkitektkontoret bedömer därför att rättelse inte skett.

Byggnadsavgift skall därför uttas av XX. Talan mot XX väckes hos förvaltningsrätten om uttagande av tilläggsavgift.

Planförhållanden

Detaljplan fastställd som avstyckningsplan 1947-07-28.

LAGSTÖD

Plan- och bygglagens 10 kap. 4 § - Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, skall en byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §, skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd.

Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. När avgiften bestäms på grundval av taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänkningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i det särskilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser kostnader för nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller andra mätningstekniska åtgärder.

Upplysning

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen ska avgiften betalas till länsstyrelsen i Gotlands län, postgiro 18 98 10-5, inom två månader från det att beslutet vann laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ange i skrivelsen:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

För ytterligare upplysningar kontakta stadsarkitektkontoret, tel 0498-26 92 00.