BN § 95 DELEGATIONSBESLUT – Anmälan

Utskrivet från: http://gotland.se/51441
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 95
DELEGATIONSBESLUT – Anmälan

BESLUT

  1. Förteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förteckningar över de bygglov, tillstånd och godkännanden som med stöd av gällande delegationsordning som godkänts vid stadsarkitektkontoret anmäldes med stöd av bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 33 §, bilaga 95.