Kontakt

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498 - 26 96 51
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Vivi-Anne Cedergren
Ekonom, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-203547
E-post: vivi-anne.cedergren@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skapande Skola

Skapande Skola är en satsning på mer kultur i skolan tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att elever som deltar ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. 

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fortsätter att utveckla samarbeten med professionella kulturutövare/konstnärer, i samverkan med regionstyrelseförvaltningens kultur- och fritidsavdelning.

Skapande Skola hjälper eleverna att gestalta sitt eget berättande genom flera språk inom olika kulturformer från förskoleklass till årskurs 9. Detta sker genom att integrera insatser av kulturutövare, vilka använder allt ifrån digitala medier till kroppsligt och sinnligt uttryck, som redskap i skolans arbete. Insatserna utforskar och stärker självkänslan samt uppmuntrar elevernas delaktighet i skolans vardag för lärande. Utgångspunkten för dessa skapande möten är elevernas erfarenheter, känslor och fantasier.

Skapande Skola-satsningen är förankrad i skolans verksamhet genom det kulturuppdrag som läroplanen rymmer. Här står bland annat att skapande arbete är en väsentlig del i lärandet och att eleverna ska utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud. 

Bakgrund

År 2008 inledde regeringen satsningen på Skapande Skola i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Det är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som är huvudman och regionstyrelseförvaltningens kultur- och fritidsavdelning deltar med samordning av de olika kulturinsatserna som skolan tar del av. Kulturrådet har beviljat medel för Skapande Skola årligen sedan start 2008. Handlingsplanen är långsiktig och uppdateras årligen inför ny ansökan hos Statens kulturråd.

Satsningen omfattar grundskolan från förskoleklass till årskurs 9 inklusive särskola och har läsåret 2022/23 en budget på ca 196 miljoner kronor i hela landet. Kommunala skolor och friskolor kan ansöka om medel till Skapande Skola en gång per år.

Några exempel på vad som pågår på Gotland under läsåret 2022/23:

 • Alla kan skriva
 • Bygga en trumpet
 • Dansa en känsla
 • Ensamma krigare
 • Identitetsworkshop
 • Kids meet classical music
 • Konstfoto
 • Let´s do it
 • Matchboll
 • Miljökonstnärerna
 • Rap workshop
 • Scenframställning
 • Skriv en deckare i skolan
 • Skrotinstrumentbygge
 • Uppdatera och laga dina kläder själv
 • Våga färg! Våga måla!

Skapande skola läsåret 2022/23

Utvärdering av senaste läsåret

På länkar nedan hittar du länkar till dokument för utvärdering av det läsår som gått.