Kontakt

Post/besöksadress:
​Klinte förskola
Garvaregatan 22
623 77 Klintehamn

Telefon till avdelningarna:
Ugglan 0737-65 82 13
Bläcku 0737-65 85 30
Sparven 0737-65 86 83
Tornfalken 0700-83 07 00
Staren 0737-65 86 17

Rektor:
Lotta Rehn
Tfn: 0498 - 20 41 31
E-post: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektorer
Jessica Passvik
Tfn: 0498 - 26 94 36
E-post: jessica.passvik@gotland.se

Susanne Grimlund
Tfn: 0498 - 20 48 90
E-post: susanne.grimlund@gotland.se

Skoladministratör:
Tove Jacobsson
Tfn: 0498-20 48 44
E-post: tove.jacobsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så arbetar vi på Klinte förskola

All verksamhet utgår från de mål och riktlinjer som finns formulerade i Läroplan för förskolan, Lpfö 18, samt regionens prioriterade mål.
 
Förskolans uppdrag
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Lpfö 98/10, s. 5).

Vision för Klinte förskola

Verksamheten i vår förskola präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt. I leken stimuleras språket och barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera med andra. Där utvecklas också den sociala kompetensen, man känner delaktighet och gemenskap med kamrater, barnen tränar samspel, konfliktlösning samt bearbetar upplevelser.

Våra ledord för verksamheten är TRYGGHET, RESPEKT, EMPATI OCH GLÄDJE

  • Vi arbetar i nära samspel med barnen så att de känner trygghet
  • Vi är lyhörda och visar empati så att verksamheten genomsyras av ett respektfullt förhållningssätt
  • Vi arbetar för att barnen ska tycka om både sig själva och andra och därmed utveckla empati 
  • Vi sjunger, skrattar, utforskar och leker så att alla känner glädje

En grundläggande målsättning är att ge möjlighet för alla barn att bli självtänkande problemlösare. Genom ett respektfullt bemötande, inflytande, delaktighet och glädje i dagligt arbete skapar vi en trygg och lärorik verksamhet där barnens nyfikenhet, tankar, funderingar och lösningar tas tillvara. Både vår yttre och inre miljö samt våra arbetsformer inbjuder till kreativitet. Vi vill bygga goda relationer mellan vuxna och barn och utveckla lusten att leka och lära.

Vi ser varje barn som unikt och i förskolan möter barnet andra barn och vuxna och upptäcker omvärlden tillsammans. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I förskolan arbetar vi med ett demokratiskt arbetssätt där barn i sin vardag lär sig och tillåts att uttrycka sin åsikt, argumentera, påverka, kompromissa och föra dialog. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som när vi bearbetar dessa kan få oss att växa som individer. Alla barn är kompetenta och att de drivs av en nyfikenhet att utforska världen. Barnen provar, erfar och lär tillsammans med medforskande pedagoger, i en miljö, som är utformad så att barnen ska ha möjlighet att uppleva, utforska och upptäcka på många olika sätt. 
 
Barnen och deras familjer är viktiga och vi arbetar gemensamt omkring barnens lärande och utveckling. Likt hörnen i en triangel är alla tre, barn, föräldrar och pedagoger lika nödvändiga för barns lärande i förskolan.