Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07:00-17:00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hämtställe


Handbok för avfalls-
utrymmen

Fastighetens hämtsälle är den anvisade plats där kärl ska stå på hämtdagen.

  • Kärl ska stå på hämtstället senast kl 06.00 på hämtdagen tills hämtningen utförts, på sommaren från kl 05.00.
  • Kärl ska stå väl synliga från sopbilen stannställe och vara vända med draghandtaget riktat utåt mot vägen/bilens stannställe. I soprum ska kärl av storlek 140 l -370 l stå med draghandtag riktat utåt, från väggen.
  • Kärl behöver endast stå på hämtstället vid de tillfällen sophämtning önskas. Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren svarar för att förvara kärlen och rengöra dem vid behov.

Hämtstället ska av arbetsmiljöskäl vara placerat så nära sopbilen stannställe som möjligt. Längre avstånd än 5 meter mellan bilens uppställningsplats och avfallskärl får förekomma endast i undantagsfall. Hämtning med längre gångväg erbjuds inte eftersom vi strävar efter att förbättra arbetsmiljön vid sophämtningen. För dörrar och grindar finns särskild avgift enligt avfallstaxan.

Underlaget vid hämtstället och gångvägen fram till sopbilens uppställningsplats ska vara plant (lutning max 1:12) och hårdgjort. Trappsteg får inte förekomma. Vintertid ska hämtstället och gångvägen snöröjas och halkbekämpas vid behov.

Väg fram till hämtstället ska vara framkomlig för sopbilen. Mått och beskrivning finns på informationsbladet ”Beskrivning av vändplats och tillfartsväg” (se länk under Mer information). Om godkänd väg inte finns fram till fastigheten, anvisas hämtställe utanför fastigheten vid närmaste farbara väg.

Exempel på hämtställen: