BUN § 82 Förändringar i ersättningsmodellen för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola år 1-9

Utskrivet från: http://gotland.se/50693

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 82
Förändringar i ersättningsmodellen för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola år 1-9

Dnr BUN 2010/237:04

a. Sedan 2003 fördelas särskilda medel inom undervisningsresursen i förskoleklass – år 9 i grundskolan för att kompensera skillnader i elevernas förutsättningar att nå uppsatta mål i skolan.

Nuvarande modell använder tre variabler för fastställande resursen per rektorsområde:

Utbildning – insatser för barn – ekonomiskt bistånd.

Variablerna har den inbördes viktningen 60, 25 respektive 15.

Informationen har dels inhämtats från SCB, dels från Socialförvaltningen i Gotlands kommun. Information har baserats på upptagningsområde.

Av den totala undervisningsresursen avsätts 8,6 procent vilket motsvarar ca 17 mkr år 2010.

Förvaltningen föreslår i stället att faktorerna i beräkningsmodellen för SALSA-värdet också får ligga till grund för den ekonomiska fördelningen och att nuvarande faktorer därmed upphör att gälla.

Förvaltningen beställer statistik från SCB som visar dessa variabler per skola. Statistiken omfattar samtliga elever folkbokförda i Gotlands kommun som går på skolan

Syftet med modellen är att kompensera skillnader i elevernas förutsättningar, men nu beskrivna i ”Salsamodellen”

Målet är att skolorna ges förutsättningar att minst nå det modellberäknade Salsavärdet.

Uppföljning är önskvärt och ambitionen är att följa upp resurserna, även om förvaltningen i dagsläget inte har en färdig lösning på hur uppföljningen skall utformas.

Förvaltningen föreslår att SALSA-variablerna skall gälla som fördelningsgrund från och med 2011 års budget, men att anslaget under vårterminen tillfaller samtliga skolor, och att en successiv övergång sker från och med ht 2011 till att tillfalla enbart skolor med sämre värde än snittet.

b. Sedan flera år har det ekonomiska bidraget till administrativt stöd fördelats inom ledningsresursen med den faktiska bemanningen som grund. I och med att förordningen om ”offentliga bidrag på lika villkor” beslutades förändrades beräkningen av bidraget från och med 2010 års budget.

Generellt utgår bidrag till både kommunal och enskild verksamhet med tre procent på summan av övriga bidrag, för administration. En del av det kommunala bidraget finansierar skolassistentorganisationen, i 2010 års budget fördelat med antalet barn och elever som grund.

Den nya fördelningen väckte en del frågor, exv. kräver samtliga skolformer samma resursvolym eller är det så att det administrativa stödet kan vara större eller mindre beroende på vilken skolform det skall stödja?

Vid en övergång till den föreslagna modellen kommer det sammanlagda behovet av administrativt stör att minska med 0,13 tjänst jämfört med tidigare modell (2009). Redan 2010 års fördelning, inom ramen för lagen om offentliga bidrag på lika villkor, med schablonbelopp per barn/elev har medfört avvikelse mot den faktiska administrativa organisationen i rektorsområdena, i stort sett i samma omfattning som den föreslagna nya modellen medför.

Barn- och utbildningsnämndens beslut