BUN § 84 Remiss: Kursplan för den obligatoriska särskolan

Utskrivet från: http://gotland.se/50691

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 84
Remiss: Kursplan för den obligatoriska särskolan

Dnr BUN 2010/226:63
Inför Skolverkets slutliga bearbetning av förslagen till kursplaner för obligatoriska särskolan remitterar myndigheten samtliga förslag till kursplaner till ett urval remissinstanser. Skolverket ska senare fastställa kunskapskrav och remitterar därför även utkast till dessa inför den fortsatta beredningen.

I slutremissomgång är det angeläget att lyfta fram tre saker:

– Att allmänt se över kunskapskraven i de skilda ämnena, som har likartade och tangerande uppgifter

– Att speciellt se över delar av Hem- och konsumentkunskapens kunskapskrav

– Att se över kunskapskraven för betyget A i obligatoriska särskolan i förhållande till kunskapskraven för betyget E i grundskolan

Skolverket kan se att föreskrifterna om kunskapskrav kan komma att medföra vissa ökade kostnader för skolorna, eftersom det kommer att krävas viss kompetensutveckling för olika grupper av lärare.

Barn- och utbildningsnämndens beslut