BUN § 85 Remiss: Betyg från årskurs 6 i grundskolan

Utskrivet från: http://gotland.se/50690

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 85
Remiss: Betyg från årskurs 6 i grundskolan

Dnr BUN 2010/227:63
Gotlands kommun har erbjudits möjlighet att lämna remissyttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Ds 2010:15 ”Betyg från årskurs 6”. Utredningen föreslår att skriftliga betyg i en sexgradig betygsskala, A-F, skall ges samtliga elever i samtliga ämnen från höstterminen i årskurs 6. Två särskilda lösningar föreslås; ämnet språkval undantas från betygssättning i årskurs 6 i och med att de flesta elever inleder sitt språkval just i åk 6. Inom SO- och NO-ämnena medges att elever i åk 6 kan få blockbetyg som omfattar samtliga ämnen i respektive ämnesgrupp – något som inte är möjligt från höstterminen då eleverna börjar åk 7. Förändringarna föreslår träda i kraft 1 juli, 2011 men tillämpas först höstterminen 2012.

I promemorian beskrivs avsikten med förändringarna att de ger ökade möjligheter till en systematisk uppföljning av elevernas kunskapsresultat. Man menar vidare att det leder till tydligare krav på rektorer och lärare att vidta åtgärder för de elever som har kunskapsbrister och som behöver särskilt stöd i sin kunskapsutveckling.

Utredningen visar att det saknas relevant forskning som ger stöd för att sätta betyg tidigare – å andra sidan finns inget som visar motsatsen. Enligt utredarna finns en relativt stark opinion för att införa betyg tidigare.

Förvaltningens ståndpunkt

Frågan om betyg tidigare i grundskolan kan ses ur flera perspektiv. Frågan har tidigare också präglats av olika synsätt utifrån partipolitisk grund. Förvaltningen har inte uppfattat promemorian som en frågeställning om betyg skall ges från åk 6, utan om hur . Vi konstaterar då att ett antal frågor måste omhändertas av kommunen. Dessa frågor utvecklas i förslaget till remissvar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut