BUN § 87 Överklagan till Förvaltningsrätten, föräldrakooperativet Tofflan

Utskrivet från: http://gotland.se/50688

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 87
Överklagan till Förvaltningsrätten, föräldrakooperativet Tofflan

Dnr BUN 2009/234:63
Med anledning av reformen ”Offentliga bidrag på lika villkor” (prop. 2008/09:171) har en nyordning införts med bl.a. möjligheten att anföra förvaltningsbesvär över nämndens beslut. Föräldrakooperativet Tofflan har i och med detta inkommit med en överklagan av Barn- och utbildningsnämndens beslut om bidragsbelopp. Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt Gotlands kommun att yttra sig över Föräldrakooperativet Tofflans överklagande. Förvaltningens ståndpunkt är att Barn- och utbildningsnämnden ska bestrida ändringen av tidigare beslut om Föräldrakooperativet Tofflan bidragsbelopp.

Vid en jämförelse mellan bidrag enligt tidigare modellberäkning (2009) och beräknat bidrag enligt nuvarande modell, enligt Lagen om offentliga bidrag på lika villkor, erhåller förskolan Tofflan ca 130 tkr mer i bidrag 2010, räknat på 19,6 heltidsbarn.

Barn- och utbildningsnämndens beslut