BUN § 88 BUNs årscykel – respons från ledamöterna

Utskrivet från: http://gotland.se/50687

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 88
BUNs årscykel – respons från ledamöterna

Dnr BUN 2009/207:60

Arbetet med att göra Gotland till en framgångsrik skolkommun innebär bl a att förbättra rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till årscykel för de ärenden som ska behandlas av BUN under ett år. Årscykeln ska göra arbetet mer överblickbart och förbättra kommunikationen mellan förvaltning och nämnd.

Nämnden förde under sammanträdet en diskussion om hur årscykeln kan förbättras och kompletteras. Av diskussionen framkom bland annat att man från nämndens sida önskar återrapportering en gång per termin om barn i behov av särskilt stöd. Man önskar även en årligt återrapportering om den pedagogiska utvecklingen i förskolan en sammanfattande årsrapport där förvaltningen följt upp nämndens beslut samt en återrapporteringen om tillsynsarbetet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut