BUN § 90 Internbudgetarbete

Utskrivet från: http://gotland.se/50685

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 90
Internbudgetarbete

Dnr BUN 2010/241:04

Vid vårens budgetberedning äskade BUN 10 325 tkr. BUN fick avslag på äskandet vilket gör att nämnden behöver föra en fortsatt diskussion om prioriteringar inför kommande budgetarbete.

Barn- och utbildningsnämndens äskanden inför budget 2011

Ny lagstiftning (skollag, läroplaner, kursplaner, betyg) 3 250 tkr

Särskola kompetensutveckling 400 tkr

IT datortäthet 4 050 tkr

Central kompetensutveckling bla lärarlyftet 2 375 tkr

Internationalisering 250 tkr

Totalt 10 325 tkr

Barn- och utbildningsnämndens beslut