2010-06-21, §§ 155-177

Utskrivet från: http://gotland.se/50642
Regionstyrelsen 2010-06-21
Plats:
Visborgsallén 19, Visby
Tid: 9.00-11.15
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), 1:e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Håkan Onsjö ( M )
Hanna Westerén ( S )
Eric Martell ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Bror Lindahl ( FP ), tjg ersättare
Anna Wickström ( S ), tjg ersättare
Stefaan De Maecker ( MP ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Jenny Guteäng ( M )
Yngve Andersson ( KD )
Leif Dahlby ( S )

Bo Dahllöf, regiondirektör
Göran Gyllenkrok , ekonomidirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör, del av sammanträdet

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-06-22
Datum för anslags nedtagande: 2010-07-14