2010-05-27, §§ 111-154

Utskrivet från: http://gotland.se/50383
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2010-05-27

Register

Regionstyrelsen 2010-05-27
Plats:
Visborgsallén 19, Visby
Tid: 9.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Håkan Onsjö ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Hanna Westerén ( S )
Eric Martell ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Jenny Gutäng, ( M ), tjg ersättare
Anna Wickström ( S ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Rut Smeds ( KD )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl ( FP )
Stefaan De Maecker ( MP )
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )
Andreas Persson (S)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör

Ann Egefalk, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-06-07
Datum för anslags nedtagande: 2010-06-29