Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn och ungas uppväxtvillkor

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet.

En bra start i livet med god omsorg och stimulans, näringsriktig mat och tillgång till kvalificerad hälso- och sjukvård ger förutsättningar för framgång i skolan och för hälsa och välbefinnande. Barns hälsa påverkas också av strukturella faktorer som familjens sociala position och risker i miljön.

I Region Gotland är arbetet för  barn- och ungas välbefinnande ett prioriterat område.