2010-04-19, §§ 97-110

Utskrivet från: http://gotland.se/49699
Regionstyrelsen 2010-04-19
Plats:
Rådhuset, Visborgsallén 19
Tid: 9.00-11.40
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Åke Svensson ( S ), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Hanna Westerén ( S )
Eric Martell ( S )
Bo Björkman ( S ), §§ 97-100
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Stefaan De Maecker ( MP ), tjg ersättare §§ 101-110
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl ( FP )
Stefaan De Maecker ( MP )
Roland Norbäck ( V )
Rut Smeds ( KD )


Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel, 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-04-27
Datum för anslags neddagande: 2010-05-19