Kontakt

Klart Vatten
Besöksadress: Visborgsallén 19 (Receptionen) i Visby
Telefon: 0498-26 95 90
Telefontid vardagar klockan 9:00-12:00
E-post: klartvatten@gotland.se

Observera att vår kundmottagning i Visby är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vilka krav ställs på fastighetsägaren och avloppet?

Fastighetsägaren ansvarar själv för att avloppsvatten leds bort och tas om hand på ett sådant sätt att det inte riskerar att påverka människors hälsa eller miljön.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljölagstiftningen, oavsett om det handlar om avloppsvatten från en hel ort eller en fritidsfastighet som används kortare perioder.

Måste uppfylla kraven

Det här betyder att du som fastighetsägare måste se till att ditt avlopp uppfyl­ler lagens krav: att anläggningen är rätt placerad, att den renar tillräckligt, att den inte stör vattentäkter samt att den sköts och underhålls på rätt sätt. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar att din avloppsanläggning fungerar som den ska. Detta kallas i lagen för egenkontroll.

Alla har olika förutsättning

Naturvårdsverkets har specificerat vilka grundkrav som ska ställas på enskilda avloppsanläggningar och gett ut allmänna råd kring bland annat skötseln av dem. Men kommunen måste alltid göra en bedömning av vilka specifika krav som är rimliga att ställa i det enskilda fallet, eftersom olika fastigheter har olika förutsättningar.

På Gotland har vi delat in de funktionskrav som ställs på avloppslösningen i två nivåer. Dels normal nivå, som gäller i de flesta fall och dels hög nivå, som gäller i särskilt känsliga områden. Till exempel nära hav och vattendrag eller naturreservat. Där ställer vi högre krav på avloppens reningseffekt. Fastighetsägaren behöver alltså en mer avancerad avloppsanläggning.

Om ditt avlopp inte uppfyller de krav lagen ställer, kan kommunen genom ett särskilt beslut bestämma att du inte får använda anläggningen, trots att du har tillstånd enligt äldre lagstiftning.