§ 54 Skolverket, tillsynsärende

Utskrivet från: http://gotland.se/4883

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 54
Skolverket, tillsynsärende

Dnr 2001/073-63
Skolverket hade i sitt beslut i tillsynsärende 51-2001:1825 riktat viss kritik mot Gotlands kommun handläggning av elevärende vid Lännaskolan i följande avseenden:
  • Bristande åtgärder och rutiner mot kränkande behandling
  • Bristande tillgodoseende av rätten till utbildning
  • Felaktigt utformat beslut om anpassad studiegång
  • Ej upprättat/reviderat åtgärdsprogram

Rektor Sten Sandberg hade med anledning av beslutet redovisat skolans åtgärder i följande dokumentation:

  • Skolans reviderade plan mot mobbing
  • Skolans handlingsplan för elev som vistas i hemmet under längre perioder och inte uppfyller skolplikten
  • Skolans handlingsplan för upprättande av anpassad studiegång
  • Skolans handlingsplan mot droger

Förvaltningschefens Lars Danielson hade utarbetat förslag till svar på Skolverkets beslutsskrivelse.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Förvaltningschefens skrivelse antas som BUNs svar på Skolverkets beslutsskrivelse.