§ 48 Omorganisation Hablingbo och Havdhems skolor

Utskrivet från: http://gotland.se/4878

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 48
Omorganisation Hablingbo och Havdhems skolor

Distriktschef Lennart Blom har redovisat att skolorganisationen vid Hablingbo-Havdhem skulle kunna samordnas vid Havdhems skola under förutsättning att vissa ombyggnader sker vid Havdhem skola. Distriktschef Lennart Blom anför i skrivelse 2002-03-18 följande:

För att inrymma allmän förskola för den gemensamma barngruppen i Havdhem- och Hablingboområdet förhyres förskolebyggnad om 160 m2 som placeras på skoltomten i Havdhem. I samband med denna utökning av barnantalet måste tillagningsköket renoveras för att klara det utökade antalet portioner.

Vid en överflyttning av skolverksamheten från Hablingbo till Havdhem kommer antalet undervisningslokaler att behöva kompletteras. Inredning av förberedd vind kommer att lösa detta lokalbehov.

Ekonomiska konsekvenser Hablingbo till Havdhem
Investering kök 1000 tkr
Investering vind 2000 tkr
   
Driftskonsekvenser  
Hyresökning, Havdhem ( -) 350 tkr
Hablingbohyra ( +) 389 tkr
Personaleffektivisering *) (+)650 tkr
Skolskjutsar (-)250 tkr
Tot. Kostnadseffektivisering  (+)439 tkr

*) 1,0 Lärare och 1.0 Förskollärare/fritidspedagog

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN hemställer hos KS att medel upptas i BUNs investeringsram för 2003 med 1,0 mkr för investering i köket samt 2,0 mkr för investering i vindsvåningen vid Havdhem skola.

  2. Under förutsättning att medel enligt ovan beviljas beslutar BUN att skolverksamheten upphör vid Hablingbo skola och att förskole- och skolverksamheten samordnas till Havdhem skola fr o m läsåret 2003.


  3. Anm: Antecknas att tjänstgörande ersättaren Ann-Christin Munter ej var närvarande vid beslutet.