§ 44 Månadsrapport april 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/4877

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 44
Månadsrapport april 2002

På grund av resultatprognosen för år 2002 beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2002-04-22 att tvingande resultatkrav skulle åläggas nämnderna samt att besparingarna skulle ges nedanstående inriktning. Nämnderna skall under maj redovisa hur besparingarna ska genomföras.

Nämnd Resultatprognos 2002 Resultatkrav Åtgärdernas inriktning

BUN - 12,3 mkr 0,0 mkr Pedagogisk stödverksamhet minskas. Elevstödjare tas bort. Minskad vikarieanvändning. Minskad utbyggnadstakt allmän förskola. Minskat utbud av gymnasielinjer. Antalet skolenheter skall minskas. Se över elevbidrag (fler elever per klass). Skolläkare överförs till primärvården. Förvaltningen lämnar i månadsuppföljningen för april förslag till hur resultatkravet skall uppnås.

Månadsrapporten för april månad pekar mot ett årsresultat som överstiger budget med ca 6,9 mkr. Med anledning av att en rad åtgärder pågår inom förvaltningen i syfte att bringa ner kostnaderna meddelade förvaltningschefen att budgeten beräknas uppnå balans vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Månadsrapporten överlämnas med godkännande till kommunstyrelsen

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att vid BUN-sammanträdet 2002-06-12 lämna en detaljerad redovisning över konsekvenserna av att antalet personliga assistenter och elevassistenter minskas.

  3. Frågan om skolläkarens ev överförande till primärvården skall behandlas i samband med utvärdering av Resursavdelningens organisation hösten 2002.