§ 51 Taxekonstruktion inom förskoleverksamheten

Utskrivet från: http://gotland.se/4876

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 51
Taxekonstruktion inom förskoleverksamheten

BUN beslöt vid sammanträdet 2002-04-24 att ge förvaltningen i uppdrag att till BUNs sammanträde 2002-05-22 bl a redovisa förslag till taxa för förskoleverksamheten med anledning av den allmänna förskolan.

Förvaltningen hade förslagit att avgiftsbefrielsen bestäms till att omfatta 3/8 av maxtaxan, dvs följande belopp (avgift per barn och månad):

Högsta avgift i FÖRSKOLEVERKSAMHET Vid 3/8 reducering, högst

Barn 1 3 % av inkomsten - dock högst 1 140 kr/mån 712 kr/mån

Barn 2 2 % av inkomsten - dock högst 760 kr/mån 475 kr/mån

Barn 3 1 % av inkomsten - dock högst 380 kr/mån 238 kr/mån

Barn 4 Ingen avgift - -Den högsta avgiften i resp verksamhetsform skall betalas för det yngsta barnet i resp hushåll

BUNs ordförande föreslog att BUN anhåller att kommunfullmäktige fastställer följande principer beträffande taxan för förskoleverksamheten:

1. Avgiftsbefrielsen för den allmänna förskolan för 4-5-åringar skall omfatta 3/8 av maxtaxan under tiden 1 september t o m 31 maj (motsvarande terminstid, 9 mån/år).

2. Texten i Inskrivningsreglerna under rubriken Reducering av avgift-avgiftsfri placering ges följande lydelse i enlighet med skollagen:

För 4-5 åringar i allmän förskola, för 6- åringar i förskoleklass samt barn i behov av särskilt stöd i förskola får avgift tas ut endast till den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

3. Avgiftsfriheten gäller även 4-5-åringar placerade i familjedaghem från höstterminen det år de fyller 4 år.

Ledamoten Eric Martell yrkade avslag beträffande tillägget enligt punkt 3 i ovanstående förslag. Sedan votering begärts godkändes följande voteringsproposition: Den som vill stödja förslaget till tillägg enligt punkt 3 ovan röstar ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar nej. 6 ledamöter röstade ja, 4 ledamöter röstade nej. Följande ledamöter röstade ja: Kjell Kuylenstierna, Gösta Hjort, Jan Lindell, Bo Lindström, Bo Frense samt Eva Nypelius. Följande ledamöter röstade nej: Eric Martell, Barbro Ekström-Klang, Ylva Simander samt Ann-Christin Munter.

BUN hade sålunda beslutat föreslå kommunfullmäktige att texten i Inskrivningsreglerna under rubriken Reducering av avgift-avgiftsfri placering ges följande tillägg:

Avgiftsfriheten gäller alla 4- 5 åringar, från höstterminen det år de fyller 4 år, oavsett om de har placering i allmän förskola eller ej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN hemställer att kommunfullmäktige fastställer följande principer beträffande taxan för förskoleverksamheten:

  2. Avgiftsbefrielsen för den allmänna förskolan för 4-5-åringar skall omfatta 3/8 av maxtaxan under tiden 1 september t o m 31 maj.

  3. Texten i Inskrivningsreglerna under rubriken Reducering av avgift-avgiftsfri placering ges följande lydelse i enlighet med skollagen:

    För 4-5 åringar i allmän förskola, för 6- åringar i förskoleklass samt barn i behov av särskilt stöd i förskola får avgift tas ut endast till den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

  4. Avgiftsfriheten gäller även 4-5-åringar placerade i familjedaghem från höstterminen det år de fyller 4 år.