§ 47 Planeringsinriktning för utvecklingsavdelningens organisation

Utskrivet från: http://gotland.se/4875

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 47
Planeringsinriktning för utvecklingsavdelningens organisation

Förvaltningschef Lars Danielson anför i skrivelse 2002-05-13 bl a följande:

Med anledning av BUNs tidigare beslut att utreda möjligheterna att omvandla delar av Utvecklingsavdelningen till resultatenhet/-er samt mot bakgrund av kommunens stoppaket föreslås följande sparåtgärder- d v s avveckling av delar av det centrala utbudet av pedagogsikt stöd och service till personalen inom förskoleverksamhet och skolor, chefskår och förvaltningsledning samt BUN. Förslaget till avveckling innebär samtidigt att de i största möjliga omfattning "säkrar" fortlevnaden av den pedagogiska kompetensen inom BUF. Nedan redovisas överskådligt förslagen och i särskilda bilagor preciseras dessa.

1. Utifrån kommunens och Högskolans överenskommelse om bildandet av ett gemensamt Pedagogiskt Utvecklingscentrum /PUC/ samt inom ramen för "Attraktiv skola" bör verksamheterna Skola-Arbetsliv ( 1 tjänst) och Högskolelänk/kompetensutvecklare

(1 tjänst) lokaliseras till högskolan dock med bibehållna anställningar inom BUF.

Genomförande organisatoriskt f o m 2002-07-01 med delfinansiering från "Attraktiv skola". (Utöver bidrag från nationella sekretariatet för Attraktiv skola samt ev EU-medel och ordinarie BUN-anslag) Styrelsen för Attraktiv skola föreslås besluta enligt särskild sammanställning. Fysisk omlokalisering successivt med slutdatum 2003.

2. Förskoleinsatser motsvarande (1,5 tjänster) finansieras som kvalitetsförstärkning/statligt kvalitetstillägg f o m 2002-07-01.

3. Miljö- respektive Mediapedagog (1,25 tjänster) överförs till verksamheten f o m 2002-07-01 som personalförstärkning/Wärnersson II.

4. Skolbio (0,5 tjänst) gör uppehåll HT 02 och eventuell ny organisation f o m VT 2003.

5. Information/produktion och Webmaster/Tjelvaradmin anpassas till motsvarande två tjänster f o m 2002-07-01, varav 0,5 tjänst sparas

6. AV/teknisk service (2,5 tjänster) ev omvandling till resultatenhet, dock först f o m 2003-07-01

7. Stavgard (1 tjänst) skall utredas om framtida tillhörighet och finansiering.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

BUN godkänner inriktningen i den föreslagna omorganisationen. Samverkan skall ske med de fackliga organisationerna i den fortsatta handläggningen.