§ 46 Planeringsinriktning för grundskolans organisation

Utskrivet från: http://gotland.se/4874

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 46
Planeringsinriktning för grundskolans organisation

BUN hade uppdragit åt förvaltningen att redovisa beslutsunderlag beträffande den framtida skolorganisationen med hänsyn till aktuella elevsiffror samt till elevsiffror enligt RUE:s prognoser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Under driftbudgetperioden skall planeringen inriktas mot följande förändringar:
Skola  Förändring, skolverksamhet Inför läsår
Träkumla skola Samordnas till Stenkumla skola 2003/04
Östergarn skola Samordnas till Kräklingbo skola. (Enl tidigare BUN-beslut) 2004/05. Under förutsättning att medel beviljas för om-/ tillbyggnad.
Halla skola Skolan samordnas med Vänge och Dalhems skolor 2004/05. Under förutsättning att medel beviljas för ombyggnad
Barlingbo skola Skolan samordnas med Endre skola 2005/06. Under förutsättning att medel beviljas för ombyggnad
Hablingbo skola  Skolan samordnas med Havdhem skola. 2003/04. Under förutsättning att medel beviljas för ombyggnad av vindsutrymme och kök vid Havdhems skola. Se särskild BUN-paragraf, BUN § 02/48.


Förvaltningen ges i uppdrag att successivt bevaka elevutvecklingen vid samtliga skolor. Planeringsinriktningen skall årligen prövas i BUN.

Anm: Antecknas att tjänstgörande ersättaren Ann-Christin Munter ej var närvarande vid beslutet.