§ 43 CPG:s fartygstekniska utbildning, m/s Gunfjaun

Utskrivet från: http://gotland.se/4873

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2002-11-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 43
CPG:s fartygstekniska utbildning, m/s Gunfjaun

Dnr 2002/020-64
Christopher Polhemgymnasiets sjöfartstekniska utbildning har under flera år kraftigt överskridit tilldelad budget. Den främsta anledningen till detta är de svårbedömda drifts- och underhållskostnaderna för skolfartyget M/S Gunnfjaun. För budgetåret 2001 beräknas underskottet till ca 350 000 kronor. Föregående år har visat ungefär samma resultat. Christopher Polhemgymnasiet är därutöver beroende av intäkter för M/S Gunnfjaun på minst 1 miljon kronor årligen för att kunna fortsätta bedriva sjöfartsutbildningen i nuvarande form.

Bitr rektor Bengt Larsson hade i skrivelse 2002-05-07 utarbetat beslutsunderlag enligt följande alternativ:

Alt 1, inhyrning av Gunnfjaun 100 dagar/läsår.

Kostnaderna i detta alternativ är beräknade utifrån de förhandlingar som jag har haft med personalen på Gunnfjaun. I detta alternativ förutsätts ca 30% av eleverna komma från någon annan kommun, vilket motsvarar erfarenhetsvärdet.

Alt 2, samarbete med Destination Gotland, inhyrning av övningsfartyg 30 dagar/läsår

Kostnaderna i detta alternativ är beräknade utifrån marknadsmässig fartygshyra för mindre lastfartyg/bogserbåt motsv (ca 20 000 kronor/dygn). Även i detta alternativ förutsätts ca 30% av eleverna komma från någon annan kommun. Ersättningen till Destination Gotland utgörs bl a av handledarersättning samt kostnad för hyttplatser.

Alt 3, ingen egen sjöfartsutbildning, eleverna hänvisas till fastlandet.

Kostnaderna är beräknade utifrån att ca 70% av eleverna väljer att genomföra utbildningen på fastlandet. Kostnaderna för interkommunal ersättning är hämtade från Karlskrona kommun, Törnströmska gymnasiet.

Kostnaderna hade beräknats till följande:

  Alt 1 Alt 2 Alt 3
BUF kostnad för utbildningen 
Kostnader totalt 4 117 000 3 792 000 3 390 000
Intäkter (interkommunal ersättning) 936 000 936 000  
Nettokostnad 3 181 000 2 856 000 3 390 000
Christopher Polhemgymnasiets kostnader för utbildningen
Energiprogrammets programpeng 3 957 000 3 957 000 1 673 000
Energiprogrammets kostnader 4 117 000 3 792 000 2 240 000
Differens -160 000 165 000 -567 000


Bitr rektor Bengt Larsson förordar alternativ 1 med hänvisning till dess pedagogiska fördelar.

Förvaltningschef Lars Danielson förordar alternativ 2, med hänsyn till kommunens ekonomiska situation samt till att utbildningen bedöms bäst kunna säkerställas enligt detta alternativ.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta ärendets beredning enligt Alternativ 2. I uppdraget ingår att redovisa tidplan för övergång till ny organisation.

Anm. BUN har tidigare fattat beslut om att fartyget Gunfjaun skall försäljas.