§ 45 Organisation av den allmänna förskolan

Utskrivet från: http://gotland.se/4872

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2008-04-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2002-05-22

§ 45
Organisation av den allmänna förskolan

BUN hade uppdragit åt förvaltningen att bl a redovisa beslutsunderlag beträffande utbyggnad av allmän förskola fr o m 2003-01-01. Förvaltningen hade under april 2002 genomfört en enkät för att få ett aktuellt planeringsunderlag beträffande den allmänna förskolans organisation. Enkäten, som var riktad till föräldrarna till de barn som vistas i hemmet eller hos dagbarnvårdare, syftade främst till att kartlägga vilken barnomsorgsform som efterfrågas.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Följande nya avdelningar inrättas från och med 2003-01-01:
I anslutning till skola Antal avd Därav som nybyggnad alt paviljong Anm.
Fårö 1 - Nuvarande fritidshem
Fårösund, Flundran 1 1 Byte av lokal samt utökning av antalet platser
Stenkyrka 1 - Befintliga lokaler i skola
Dalhem 2 2 Paviljong
Vänge 1 1 Paviljong
Endre 1 1 Utbyggnad i skola 80-100 m2
Visby, A7 3 3 Nybyggnad ersätter 4 st tillfälliga avdelningar
Eksta 1 1 Paviljong
Hogrän 1 1 Paviljong
Sanda 2 2 Paviljong
Garda 1 1 Paviljong
Rone 1 - Befintliga lokaler i skolan
Havdhem 1 1 Paviljong. Se särskilt BUN-beslut, BUN §02/48.
Fardhem 1 - På sikt i lärarbostaden
Öja 1 - Kombinerad verksamhet med dagbarnvårdare i Strandkyrkan


Anm: Antecknas att tjänstgörande ersättaren Ann-Christin Munter ej var närvarande vid beslutet.