2010-02-25, §§ 25-64

Utskrivet från: http://gotland.se/48165
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2010-02-25

Register

Regionstyrelsen 2010-02-25
Plats:
Visborgsallén 19, Rådhuset
Tid: 9.00-10.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Åke Svensson ( S ), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Håkan Onsjö ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Hanna Westerén ( S )
Eric Martell ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Anna Wickström ( S ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Inger Harlevi ( M )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl ( FP )
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-03-09
Datum för anslags nedtagande: 2010-03-31