2010-01-25, §§ 1-24

Utskrivet från: http://gotland.se/47579
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2010-01-25

Register

Regionstyrelsen 2010-01-25
Plats:
Visborgsallén 19, Rådhuset rum 1439, kl 9.00-12.00
Tid: 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Åke Svensson ( S ), 2:e vice ordförande Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Håkan Onsjö ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Eric Martell ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Stefaan De Maecker ( MP ), tjg ersättare
Anna Wickström ( S ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Inger Harlevi ( M )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl ( FP )
Conny Kristensen-Gahnström ( S )
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör, §§ 10-12 och 23
Stefan Persson, tillväxtchef, §§ 10-12

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel: 26 93 05
Jan Olsson, chefsjurist, § 1

Datum för anslags uppsättande: 2010-02-10
Datum för anslags nedtagande: 2010-02-23